TJENESTER/ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING

Enhver organisasjon ønsker å realisere eget formål og egen strategi. Målet med organisasjonsutvikling er derfor å styrke virksomhetens gjennomføringsevne – inkludert evne til drift, omstilling, endring/transformasjon og innovasjon – for å nå egne strategiske mål.
Great Leadership Institute® har et spesielt fokus på mennesker, lederskap og kultur i sin tilnærming til organisasjonsutvikling. Vi benytter måleverktøy utviklet gjennom forskning og empiri for å gi en god basis for retning og innhold i utviklingsarbeidet.
Ved å sette tillitsbasert ledelse og kultur som mål på egen organisasjonsutvikling, får virksomheter et konkret og operativt – og samtidig dynamisk – rammeverk for alt forbedringsarbeid. Dette gir kritisk retning og støtte i en tid preget av store skift og kontinuerlige endringer.
Ved siden av et spesielt fokus på mennesker, lederskap og kultur har Great Leadership Institute® spisskompetanse på prosesseffektivisering og strukturering av arbeidsprosesser og systemer i et verdikjedeperspektiv. Disse innsikter er kjernen i våre tjenester innen organisasjonsutvikling og er retningsgivende for vår praksis.

VÅRE TJENESTER

  • Kulturanalyse
  • System/systemforbedring
  • Prosessanalyse/prosessforbedring
  • Program for utvikling av tillitskultur